Yleiset sopimusehdot - Delingua

Yleiset sopimusehdot

 

DELINGUAN KÄÄNNÖSTÖIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT 

 

1 – YLEISTÄ 

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin DELINGUA Oy:n (jäljempänä ”Delingua”) ja asiakkaan (jäljempänä ”Asiakas”) välisiin käännös-, lokalisointi- ja kielentarkistustoimeksiantoihin, ellei toimeksiannon yhteydessä ole erityisesti toisin Delinguan ja Asiakkaan välillä sovittu. Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

 

2 – TARJOUKSET JA SOPIMUKSET 

2.1

Delingua antaa Asiakkaalle käännöstyöstä tarjouksen ja hinta-arvion Asiakkaan antamien tietojen perusteella. Delinguan laatimat tarjoukset ja hinta-arviot eivät kuitenkaan ole sitovia, jollei Delingua ole nähnyt koko käännettävää tekstiä ja anna tämän jälkeen nimenomaisesti sitovaa tarjousta.

2.2

Delingua ja Asiakas sopivat käännöksen toimitusajasta ja aikatauluun mahdollisesti vaikuttavista seikoista sopimusta tehtäessä.

2.3

Sopimus katsotaan solmituksi, kun Asiakas hyväksyy Delinguan laatiman tarjouksen suullisesti tai kirjallisesti.

2.4

Delingua pitää Asiakkaana henkilöä tai tahoa, joka antaa Delingualle toimeksiannon, ellei kyseinen henkilö ole nimenomaisesti ilmoittanut toimivansa kolmannen osapuolen toimesta ja laskuun. Siinä tapauksessa Delingualle on ilmoitettava tilauksen yhteydessä kolmannen osapuolen nimi ja osoite sekä laskutusosoite.

2.5

Delingualla on oikeus vaatia Asiakasta maksamaan ennakkomaksu ennen toimeksiantoon ryhtymistä.

 

3 – ASIAKKAAN VASTUU 

3.1

Asiakas luovuttaa sovitun aikataulun mukaisesti Delinguan käyttöön kaikki tilattua työtä varten tarvittavat asiakirjat ja tarvittaessa myös apuaineistoa, kuten aiemmat käännökset, termiluettelot, julkaisut, kuvat ja muut hallussaan olevat perustiedot. Asiakkaan tulee ilmoittaa Delingualle käännettävän tekstin käyttötarkoitus ja kohderyhmä ennen työn aloittamista. Asiakas ja Delingua sopivat tarkistusmenettelystä, toimitustavasta ja -muodosta sekä tekstin ulkoasusta. Tarvittaessa Asiakkaan tulee esitellä Delingualle lähdetekstissä käytettyä erityistä menetelmää tai teknisen laitteen rakennetta tai toimintaa. Asiakas vastaa Delingualle antamistaan toimeksiannon perustiedoista, ohjeista sekä määräyksistä sekä valmiin käännöksen soveltumisesta käyttötarkoitukseensa.

3.2

Jos Asiakas tekee toimeksiantoon huomattavia muutoksia sopimuksen solmimisen jälkeen, Delingualla on oikeus joko muuttaa tarjottua hintaa ja/tai toimitusehtoja tai kieltäytyä toimeksiannosta kokonaan. Halutuista muutoksista on ilmoitettava Delingualle kirjallisesti. Muutoksesta aiheutuvista kustannuksista ja viivästyksistä vastaa Asiakas.

3.3

Jos Asiakas peruuttaa toimeksiannon, Delingualla on oikeus vaatia maksu jo suoritetusta käännöksestä, työn keskeneräisiä osia varten tekemistään valmisteluista ja työlle varatusta ajasta, mahdollisista toimituskuluista, muista ylimääräisistä kuluista sekä peruutuksen aiheuttamasta vahingosta ja menetyksestä. Asiakkaan pyynnöstä Delingua toimittaa Asiakkaalle jo valmistuneet käännökset.

 

4 – DELINGUAN VASTUU 

4.1 Työn suorittaminen 

4.1.1

Delingua suorittaa saamansa tehtävän parhaan kykynsä mukaan sen edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää kääntämistapaa noudattaen. Ellei nimenomaista estettä ole, Delingualla on oikeus käyttää käännöstehtävässä apunaan eri alojen asiantuntijoita (ks. kohta 5.7). Asiantuntija-avun kustannuksista vastaa Asiakas, jos asiasta on sovittu etukäteen. Muussa tapauksessa kustannukset sisältyvät Delinguan saamaan palkkioon ja Delingua vastaa niiden korvaamisesta käyttämilleen asiantuntijoille.

4.1.2

Delingua käsittelee kaikki Asiakkaalta saamansa tiedot ehdottoman luottamuksellisesti. Delingua ja Asiakas voivat myös halutessaan allekirjoittaa erillisen salassapitosopimuksen.

4.2 Vastuu virheistä ja muutoksista 

4.2.1

Delingua vastaa siitä, että työ on tehty sopimuksen mukaisesti. Delingua vastaa käännöksestä myös käyttämiensä asiantuntijoiden osalta, elleivät Delingua ja Asiakas ole toisin sopineet. Jos lähdeteksti on epäselvä tai puutteellinen, Asiakkaan tai hänen osoittamansa yhteyshenkilön on toimitettava tarvittava selvennys, jotta vastuu käännöksestä säilyisi Delingualla.

4.2.2

Delingualla on oikeus oikaista tai korjata käännöksessä olevat virheet tai puutteet. Delingua ei vastaa korjauksista tai muutoksista, joita Asiakas tai joku muu tekee käännökseen sen jälkeen, kun Delingua on sen luovuttanut Asiakkaalle.

4.2.3

Delinguan vastuu ei ylitä milloinkaan kyseessä olevan toimeksiannon arvoa. Delingua vastaa yksinomaan niistä vahingoista, jotka johtuvat suoranaisesti Delinguan virheistä ja puutteista. Delingua ei ole vastuuvelvollinen muista vahingon muodoista, kuten välillisistä vahingoista, tulonmenetyksistä tai viivästyksistä. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske tapauksia, joissa vahingon on aiheuttanut Delinguan tahallinen toiminta tai törkeä tuottamus.

4.2.4

Delinguan vastuu on voimassa, kunnes Asiakas on tarkastanut ja hyväksynyt Delinguan tekemän käännöksen. Asiasisällön tarkastaminen on Asiakkaan vastuulla. Delinguan vastuu päättyy kuitenkin neljäntoista vuorokauden kuluessa siitä, kun työ on lähetetty postitse tai muutoin luovutettu Asiakkaalle, jos Asiakas ei siihen mennessä ole kirjallisesti esittänyt Delingualle työn laatuun tai laskutukseen kohdistuvia huomautuksia. Delingua vastaa edellä mainitun ajan jälkeenkin sellaisista virheistä ja puutteista, joiden Asiakas näyttää aiheutuneen Delinguan tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta ja joita Asiakas ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita neljäntoista vuorokauden kuluessa käännöksen toimittamisesta Asiakkaalle. Kyseisestä vastuusta Delingua vapautuu yhden vuoden kuluttua siitä, kun työ on luovutettu Asiakkaalle.

4.2.5

Jos Asiakkaan määräajassa esittämä huomautus on aiheellinen, Delingualle on annettava kohtuullisesti aikaa käännöksen parantamiseen tai uuden laatimiseen. Jos Delingua ei pysty kohtuudella parantamaan tekstiä tai tekemään uutta käännöstä, se voi myöntää Asiakkaalle alennuksen. Mahdollinen huomautus ei vapauta Asiakasta maksuvelvollisuudesta.

 

5 TIETOSUOJAEHDOT

5.1 Käsittelyn tausta ja tarkoitus

Asiakas toimii tietosuojalainsäädännön mukaisena rekisterinpitäjänä niiden asiakkaitaan, työntekijöitään tai muita henkilöitä koskevien henkilötietojen osalta, joita Delingua käsittelee palvelunsa toteuttamiseksi. Asiakas määrittelee rekisterinpitäjänä henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Rekisterinpitäjänä Asiakas on vastuussa Asiakkaan henkilötiedoista ja niiden käsittelyn lainmukaisuudesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Asiakas vastaa kaikista tarvittavista toimenpiteistä ja kaikkien niiden oikeuksien, suostumusten ja valtuutusten hankkimisesta, turvaamisesta ja ylläpitämisestä, jotka ovat Delingualle henkilötietojen käsittelijänä tarpeellisia palvelun toteuttamiseksi tämän kohdan 5 Tietosuojaehdot sekä erillisen henkilötietojen käsittelysopimuksen mukaisesti mitään lakia rikkomatta tai kolmannen osapuolen oikeuksia loukkaamatta.

Delingua toimii Asiakkaan henkilötietojen käsittelijänä ja vastaa siitä, että se käsittelee Asiakkaan henkilötietoja Asiakkaan puolesta sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja siten kuin on tarpeen palvelun toimittamisen ja tämän kohdan 5 Tietosuojaehdot sekä erillisen henkilötietojen käsittelysopimuksen noudattamisen kannalta.

5.2 Salassapitovelvollisuus

Delingua pitää Asiakkaan henkilötiedot luottamuksellisina ja varmistaa, että Asiakkaan henkilötietojen käsittelyyn oikeutetut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee soveltuva lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

5.3 Henkilötietojen siirtäminen ja luovuttaminen

Delingua käsittelee Asiakkaan henkilötietoja vain käännös-, lokalisointi- ja kielentarkistus-palvelujen vaatimissa rajoissa. Lähtökohta on, että palvelua tuottaessaan Delingua voi voimassa olevan tietosuojalainsäädännön sallimissa rajoissa siirtää tai luovuttaa Asiakkaan tietoja tilitoimistolleen ja järjestelmätoimittajilleen, jotka ovat velvoitettuja käsittelemään tietoja vain Delinguan lukuun suoritettavia toimenpiteitä varten.

 5.4 Henkilötietojen siirtäminen EU-/ETA-alueen ulkopuolelle

Delinguan Asiakkaan toimittamia henkilötietoja ei siirretä EU-/ETA-alueen ulkopuolelle. Delingualla voi kuitenkin tarvittaessa olla oikeus siirtää palvelun toteuttamista varten Asiakkaan toimittamia henkilötietoja EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Jos rekisterinpitäjän vastuulla olevia Asiakkaan henkilötietoja siirretään Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toimeksiannon yhteydessä, Delingua toteuttaa Asiakkaan puolesta asianmukaiset suojatoimet rekisteröityjen oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi ja turvaamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön ja henkilötietojen käsittelysopimuksen vaatimusten mukaisesti.

5.5 Henkilötietojen käsittelyn päättyminen

Lähtökohta on, että Delingua poistaa henkilötiedot tai palauttaa ne Asiakkaalle Asiakkaan kirjallisen pyynnön mukaisesti, kun toimeksianto päättyy ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvän palvelun tarjoaminen lakkaa, henkilötietojen käsittelysopimuksen mukaisesti, ellei Delinguan ole lain tai viranomaismääräyksen mukaan säilytettävä kyseisiä henkilötietoja.

 

6 – VELOITUSPERUSTEET 

6.1

Hinnat perustuvat ennalta sovittuun lähdekielen sanahintaan, ellei hinnoittelusta ole toisin sovittu. Hintaan vaikuttavat muun muassa seuraavat seikat: sopimuksen mukainen laatutaso, tekstin vaikeusaste, erikoisala, määrä ja toimitusaika. Jos hintaa ei voida etukäteen tarkasti määritellä, annetaan tarvittaessa hinta-arvio, jota voidaan tarkentaa työn edistyessä.

6.2

Delingualla on oikeus laskuttaa tarjouksella tai tilausvahvistuksella ilmoitettu vähimmäisveloitus toimeksiannoista, joiden hinta sanaveloituksella jää alle kyseisen summan.

6.3

Delingualla on oikeus nostaa sovittua hintaa, jos käännöksen laatiminen vaatii enemmän työtä, asiantuntija-apua ja kustannuksia kuin sopimuksen solmimisen yhteydessä voitiin kohtuudella ennakoida. Tässä tapauksessa Delinguan on viivytyksettä ilmoitettava asiasta Tilaajalle.

6.4

Kaikki annetut hinnat ovat nettohintoja. Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero lisätään nettohintaan lain niin edellyttäessä.

6.5

Delingua lähettää Tilaajan tilauksen yhteydessä vahvistamaan laskutusosoitteeseen laskun viimeistään käännöksen toimituskuukauden lopussa. Postitse lähetettävistä laskuista peritään 5 euron maksu.

6.6

Sopimuksen mukaisesti toimitettu käännös maksetaan kokonaisuudessaan 14 päivän sisällä laskun lähettämisestä Delinguan tilille laskussa ilmoitetussa valuutassa, ellei toisin ole sovittu. Tilaaja maksaa kaikki tilisiirtomaksut sekä muut pankkikulut.

6.7

Jos maksua ei suoriteta kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä, laskun katsotaan viivästyneen välittömästi ja ilman muistutusta, jolloin Tilaajan on maksettava lainmukainen viivästyskorko laskun eräpäivästä laskun maksamispäivään saakka. Tilaajan on myös maksettava kaikki maksuvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutuneet perintäkulut.

6.8

Jos Tilaaja ei noudata sovittuja maksuehtoja, Delingualla on oikeus keskeyttää tekeillä olevat toimeksiannot ja laskuttaa tehdystä työstä.

 

7 – TOIMEKSIANNON VIIVÄSTYMINEN JA PERUMINEN 

7.1

Työ on tehtävä sovittua aikataulua noudattaen. Jos kohdassa 3.2 tarkoitetut muutokset lisäävät tai muuten viivyttävät työtä, Delingualla on oikeus saada aikatauluun tarpeellinen pidennys.

7.2

Delingua ei vastaa työn viivästymisestä, joka johtuu siitä, ettei Tilaaja toimita sille lähdetekstiä tai apuaineistoa joko sopimusta tehtäessä tai muuna sovittuna ajankohtana tai jos Delinguan suoritus viivästyy Tilaajasta johtuvasta muusta syystä.

7.3

Työn ennalta arvaamaton vaikeus voi olla peruste sopimuksen purkamiselle tai siirtämiselle kolmannelle osapuolelle. Havaittuaan työn olevan ennalta-arvaamattoman vaikean, Delinguan on viipymättä ilmoitettava asiasta Tilaajalle.

7.4

Jos Delinguan työ viivästyy force majeure -syistä, osapuolet sopivat toimitusajan pidentämisestä tai sopimuksen purkamisesta.

7.5

Viivästystä koskeva ilmoitus tehdään sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti heti, kun viivästys on tapahtunut tai ennakoitavissa. Viivästymisen aiheuttamista toimenpiteistä sovitaan erikseen.

 

8 – ERIMIELISYYDET 

Tilaajan ja Delinguan väliset erimielisyydet tulisi ratkaista sovittelemalla. Erimielisyydet, joita ei kyetä sovittelemaan, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.