Yleiset sopimusehdot

>

 

DELINGUAN KÄÄNNÖSTÖIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT

 

1 – YLEISTÄ

Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin DELINGUA Oy:n (jäljempänä ”Delingua”) ja Tilaajan välisiin käännöstoimeksiantoihin, ellei toimeksiannon yhteydessä ole erityisesti toisin Delinguan ja Tilaajan välillä sovittu. Nämä yleiset sopimusehdot ovat voimassa toistaiseksi.

2 – TARJOUKSET JA SOPIMUKSET

2.1

Delingua antaa Tilaajalle käännöstyöstä tarjouksen ja hinta-arvion Tilaajan antamien tietojen perusteella. Delinguan laatimat tarjoukset ja hinta-arviot eivät kuitenkaan ole sitovia, jollei Delingua ole nähnyt koko käännettävää tekstiä ja anna tämän jälkeen nimenomaisesti sitovaa tarjousta.

2.2

Delingua ja Tilaaja sopivat käännöksen toimitusajasta ja aikatauluun mahdollisesti vaikuttavista seikoista sopimusta tehtäessä.

2.3

Sopimus katsotaan solmituksi, kun Tilaaja hyväksyy Delinguan laatiman tarjouksen suullisesti tai kirjallisesti.

2.4

Delingua pitää Tilaajana henkilöä tai tahoa, joka antaa Delingualle toimeksiannon, ellei kyseinen henkilö ole nimenomaisesti ilmoittanut toimivansa kolmannen osapuolen toimesta ja laskuun. Siinä tapauksessa Delingualle on ilmoitettava tilauksen yhteydessä kolmannen osapuolen nimi ja osoite sekä laskutusosoite.

2.5

Delingualla on oikeus vaatia Tilaajaa maksamaan ennakkomaksu ennen toimeksiantoon ryhtymistä.

3 – TILAAJAN VASTUU

3.1

Tilaaja luovuttaa sovitun aikataulun mukaisesti Delinguan käyttöön kaikki tilattua työtä varten tarvittavat asiakirjat ja tarvittaessa myös apuaineistoa, kuten aiemmat käännökset, termiluettelot, julkaisut, kuvat ja muut hallussaan olevat perustiedot. Tilaajan tulee ilmoittaa Delingualle käännettävän tekstin käyttötarkoitus ja kohderyhmä ennen työn aloittamista. Tilaaja ja Delingua sopivat tarkistusmenettelystä, toimitustavasta ja -muodosta sekä tekstin ulkoasusta. Tarvittaessa Tilaajan tulee esitellä Delingualle lähdetekstissä käytettyä erityistä menetelmää tai teknisen laitteen rakennetta tai toimintaa. Tilaaja vastaa Delingualle antamistaan toimeksiannon perustiedoista, ohjeista sekä määräyksistä sekä valmiin käännöksen soveltumisesta käyttötarkoitukseensa.

3.2

Jos Tilaaja tekee toimeksiantoon huomattavia muutoksia sopimuksen solmimisen jälkeen, Delingualla on oikeus joko muuttaa tarjottua hintaa ja/tai toimitusehtoja tai kieltäytyä toimeksiannosta kokonaan. Halutuista muutoksista on ilmoitettava Delingualle kirjallisesti. Muutoksesta aiheutuvista kustannuksista ja viivästyksistä vastaa Tilaaja.

3.3

Jos Tilaaja peruuttaa toimeksiannon, Delingualla on oikeus vaatia maksu jo suoritetusta käännöksestä, työn keskeneräisiä osia varten tekemistään valmisteluista ja työlle varatusta ajasta, mahdollisista toimituskuluista, muista ylimääräisistä kuluista sekä peruutuksen aiheuttamasta vahingosta ja menetyksestä. Tilaajan pyynnöstä Delingua toimittaa Tilaajalle jo valmistuneet käännökset.

4 – DELINGUAN VASTUU

4.1

Työn suorittaminen

4.1.1

Delingua suorittaa saamansa tehtävän parhaan kykynsä mukaan sen edellyttämällä ammattitaidolla ja hyvää kääntämistapaa noudattaen. Ellei nimenomaista estettä ole, Delingualla on oikeus käyttää käännöstehtävässä apunaan eri alojen asiantuntijoita. Asiantuntija-avun kustannuksista vastaa Tilaaja, jos asiasta on sovittu etukäteen. Muussa tapauksessa kustannukset sisältyvät Delinguan saamaan palkkioon ja Delingua vastaa niiden korvaamisesta käyttämilleen asiantuntijoille.

4.1.2

Delingua käsittelee kaikki Tilaajalta saamansa tiedot ehdottoman luottamuksellisesti. Delingua ja Tilaaja voivat myös halutessaan allekirjoittaa erillisen salassapitosopimuksen.

4.1.3

Delingualla on oikeus palkata freelance-kääntäjä suorittamaan toimeksiannon ilman, että se rajoittaisi sen vastuuta toimeksiannon luottamuksellisesta ja asianmukaisesta suorittamisesta. Delingualla on olemassa salassapitosopimus kaikkien palkkaamiensa kolmansien osapuolten kanssa.

4.2

Vastuu virheistä ja muutoksista

4.2.1

Delingua vastaa siitä, että työ on tehty sopimuksen mukaisesti. Delingua vastaa käännöksestä myös käyttämiensä asiantuntijoiden osalta, elleivät Delingua ja Tilaaja ole toisin sopineet. Jos lähdeteksti on epäselvä tai puutteellinen, Tilaajan tai hänen osoittamansa yhteyshenkilön on toimitettava tarvittava selvennys, jotta vastuu käännöksestä säilyisi Delingualla.

 

4.2.2

Delingualla on oikeus oikaista tai korjata käännöksessä olevat virheet tai puutteet. Delingua ei vastaa korjauksista tai muutoksista, joita Tilaaja tai joku muu tekee käännökseen sen jälkeen, kun Delingua on sen luovuttanut Tilaajalle.

4.2.3

Delinguan vastuu ei ylitä milloinkaan kyseessä olevan toimeksiannon arvoa. Delingua vastaa yksinomaan niistä vahingoista, jotka johtuvat suoranaisesti Delinguan virheistä ja puutteista. Delingua ei ole vastuuvelvollinen muista vahingon muodoista, kuten välillisistä vahingoista, tulonmenetyksistä tai viivästyksistä. Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan koske tapauksia, joissa vahingon on aiheuttanut Delinguan tahallinen toiminta tai törkeä tuottamus.

4.2.4

Delinguan vastuu on voimassa, kunnes Tilaaja on tarkastanut ja hyväksynyt Delinguan tekemän käännöksen. Asiasisällön tarkastaminen on Tilaajan vastuulla. Delinguan vastuu päättyy kuitenkin neljäntoista vuorokauden kuluessa siitä, kun työ on lähetetty postitse tai muutoin luovutettu Tilaajalle, jos Tilaaja ei siihen mennessä ole kirjallisesti esittänyt Delingualle työn laatuun tai laskutukseen kohdistuvia huomautuksia. Delingua vastaa edellä mainitun ajan jälkeenkin sellaisista virheistä ja puutteista, joiden Tilaaja näyttää aiheutuneen Delinguan tahallisuudesta tai törkeästä tuottamuksesta ja joita Tilaaja ei ole kohtuuden mukaan voinut havaita neljäntoista vuorokauden kuluessa käännöksen toimittamisesta Tilaajalle. Kyseisestä vastuusta Delingua vapautuu yhden vuoden kuluttua siitä, kun työ on luovutettu Tilaajalle.

4.2.5

Jos Tilaajan määräajassa esittämä huomautus on aiheellinen, Delingualle on annettava kohtuullisesti aikaa käännöksen parantamiseen tai uuden laatimiseen. Jos Delingua ei pysty kohtuudella parantamaan tekstiä tai tekemään uutta käännöstä, se voi myöntää Tilaajalle alennuksen. Mahdollinen huomautus ei vapauta Tilaajaa maksuvelvollisuudesta.

5 – VELOITUSPERUSTEET

5.1

Hinnat perustuvat ennalta sovittuun lähdekielen sanahintaan, ellei hinnoittelusta ole toisin sovittu. Hintaan vaikuttavat muun muassa seuraavat seikat: sopimuksen mukainen laatutaso, tekstin vaikeusaste, erikoisala, määrä ja toimitusaika. Jos hintaa ei voida etukäteen tarkasti määritellä, annetaan tarvittaessa hinta-arvio, jota voidaan tarkentaa työn edistyessä.

5.2

Delingualla on oikeus laskuttaa 75 euron suuruinen vähimmäisveloitus toimeksiannoista, joiden hinta sanaveloituksella jää alle kyseisen summan.

5.3

Delingualla on oikeus nostaa sovittua hintaa, jos käännöksen laatiminen vaatii enemmän työtä, asiantuntija-apua ja kustannuksia kuin sopimuksen solmimisen yhteydessä voitiin kohtuudella ennakoida. Tässä tapauksessa Delinguan on viivytyksettä ilmoitettava asiasta Tilaajalle.

5.4

Kaikki annetut hinnat ovat nettohintoja. Kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero lisätään nettohintaan lain niin edellyttäessä.

5.5

Delingua lähettää Tilaajan tilauksen yhteydessä antamaan verkkolaskutusosoitteeseen laskun viimeistään käännöksen toimituskuukauden lopussa. Postitse lähetettävistä laskuista peritään 5 euron maksu.

5.6

Sopimuksen mukaisesti toimitettu käännös maksetaan kokonaisuudessaan 14 päivän sisällä laskun lähettämisestä Delinguan tilille laskussa ilmoitetussa valuutassa, ellei toisin ole sovittu. Tilaaja maksaa kaikki tilisiirtomaksut sekä muut pankkikulut.

5.7

Jos maksua ei suoriteta kokonaisuudessaan eräpäivään mennessä, laskun katsotaan viivästyneen välittömästi ja ilman muistutusta, jolloin Tilaajan on maksettava lainmukainen viivästyskorko laskun eräpäivästä laskun maksamispäivään saakka. Tilaajan on myös maksettava kaikki maksuvelvoitteen laiminlyönnistä aiheutuneet perintäkulut.

5.8

Jos Tilaaja ei noudata sovittuja maksuehtoja, Delingualla on oikeus keskeyttää tekeillä olevat toimeksiannot ja laskuttaa tehdystä työstä.

6 – TOIMEKSIANNON VIIVÄSTYMINEN JA PERUMINEN

6.1

Työ on tehtävä sovittua aikataulua noudattaen. Jos kohdassa 3.2 tarkoitetut muutokset lisäävät tai muuten viivyttävät työtä, Delingualla on oikeus saada aikatauluun tarpeellinen pidennys.

6.2

Delingua ei vastaa työn viivästymisestä, joka johtuu siitä, ettei Tilaaja toimita sille lähdetekstiä tai apuaineistoa joko sopimusta tehtäessä tai muuna sovittuna ajankohtana tai jos Delinguan suoritus viivästyy Tilaajasta johtuvasta muusta syystä.

6.3

Työn ennalta arvaamaton vaikeus voi olla peruste sopimuksen purkamiselle tai siirtämiselle kolmannelle osapuolelle. Havaittuaan työn olevan ennalta-arvaamattoman vaikean, Delinguan on viipymättä ilmoitettava asiasta Tilaajalle.

6.4

Jos Delinguan työ viivästyy force majeure -syistä, osapuolet sopivat toimitusajan pidentämisestä tai sopimuksen purkamisesta.

6.5

Viivästystä koskeva ilmoitus tehdään sähköpostitse tai muutoin kirjallisesti heti, kun viivästys on tapahtunut tai ennakoitavissa. Viivästymisen aiheuttamista toimenpiteistä sovitaan erikseen.

7 – ERIMIELISYYDET

Tilaajan ja Delinguan väliset erimielisyydet tulisi ratkaista sovittelemalla. Erimielisyydet, joita ei kyetä sovittelemaan, ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.