Språkkunskapsnivåer - delingua

Språkkunskapsnivåer

Vi tror på ett lärande som utgår från den studerande. Innan utbildningen börjar gör deltagarna ett startnivåprov, som vi utgår från när vi bedömer kunskapsnivån. Vi planerar utbildningen tillsammans med kunden och väljer ut undervisningsmaterial enligt deltagarens individuella behov.

A1

Du förstår och använder bekanta vardagliga uttryck och grundläggande uttryck. Du kan svara på frågor som berör dig själv och ställa motsvarande frågor till andra. Du kan delta i enkla samtal om din samtalspartner hjälper dig, talar långsamt och artikulerar tydligt. Nu börjar det!

A2

Du förstår meningar och vanliga uttryck som används ofta. Du kan kommunicera i enkla och rutinmässiga situationer som förutsätter kommunikation om vardagliga, bekanta företeelser. Du kan med enkla meningar beskriva din egen bakgrund, din näromgivning och dina omedelbara behov. Bravo, fortsätt på samma sätt!

B1

Du förstår huvudpunkterna i meddelanden på tydligt standardspråk, som du regelbundet stöter på i skolan, på arbetsplatsen eller på fritiden. Du kan formulera enkla, sammanhängande texter om ämnen som är bekanta eller intresserar dig. Du kan beskriva dina erfarenheter, drömmar, förhoppningar och planer. Du kan kortfattat motivera och förklara dina åsikter och planer. Detta är en bra början!

B2

Du förstår det väsentliga i texter som handlar om konkreta och abstrakta ämnen. Kommunikationen är spontan och flytande. Du klarar av regelbunden kommunikation med modersmålstalare utan att det kräver några ansträngningar från någondera parten. Du kan producera tydliga, detaljerade texter om olika ämnen och framföra din åsikt om något aktuellt ämne. Det går bra!

C1

Du förstår längre, krävande texter av olika slag och du känner igen underliggande betydelser. Du kan framföra dina tankar flytande och spontant utan märkbara svårigheter med att hitta rätt ord och uttryck. Du använder språket flexibelt och effektivt både i yrkeslivet och i ditt sociala liv. Du kan producera texter om komplexa ämnen som är tydliga, väl uppbyggda och detaljerade. Du kan analysera texter och använda bindeord. Bravo, du har redan kommit långt!

C2

Du förstår i allmänhet skriv- och talspråk utan svårigheter. Du kan förena fakta från olika talade och skrivna källor och baserat på argumentationer och redogörelser i dem skapa en innehållsmässigt enhetlig framställning. Du kan uttrycka dina tankar spontant, flytande och exakt. Du kan skilja på betydelsenyanser även i de mest komplicerade situationer. Du kan vara stolt över dina språkkunskaper!