Dataskyddsbeskrivning - delingua

Dataskyddsbeskrivning

Dataskyddsbeskrivning

 

ALLMÄNT

I denna dataskyddsbeskrivning redogörs vilken typ av personuppgifter som Delingua Oy kan samla in om dig när du beställer företagets tjänster, kontaktar Delingua Oy via deras webbplats eller använder deras portal (nedan tillsammans ”Tjänsten”) eller arbetar som underleverantör för Delingua Oy:s räkning samt i vilka syften och på vilka grunder som Delingua Oy kan använda dessa uppgifter om dig. Genom att använda Tjänsten godkänner du behandlingen av dina uppgifter enligt denna dataskyddsbeskrivning.

Delingua Oy kan tidvis ändra denna dataskyddsbeskrivning, till exempel till följd av ändringar i lagstiftningen, genom att publicera en ny version av dataskyddsbeskrivningen på sin webbplats. Delingua Oy strävar efter att göra rimliga ansträngningar för att meddela dig om eventuella ändringar och deras konsekvenser i god tid i förväg. Du uppmanas att kontrollera denna dataskyddsbeskrivning alltid när du fått information om ändringar gällande den.

 

UPPGIFTER OM REGISTRET

 

 1. REGISTRETS NAMN:

Delingua Oy:s

1. kund- och marknadsföringsregister; och
2. underleverantörsregister (delregister)

 1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Delingua Oy, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors
FO-nummer: 2009465-7 (nedan ”Delingua”)”)

 1. DELINGUAS KONTAKTPERSON I ÄRENDEN ANGÅENDE REGISTRET

Katja Virtanen, katja.virtanen@delingua.fi

Delingua Oy, Mechelingatan 1a, 00180 Helsingfors

 1. UPPGIFTER I REGISTRET

I kund- och marknadsföringsregistret insamlas följande uppgifter:

 • för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer, allmänt tillgängliga kategoriseringsuppgifter samt uppgifter om marknadsföringstillstånd och -förbud gällande kontaktpersonen för Delinguas befintliga eller potentiella företagskund eller en annan fysisk person (nedan ”Kund”);
 • de kategoriseringsuppgifter som Kunden själv har lämnat;
 • uppgift om Kundens IP-adress eller en annan identifierare;
 • de kundresponsuppgifter som Kunden har lämnat;
 • Kundens beställnings-, fakturerings- och leveransuppgifter;
 • de uppgifter som samlas in om Kunden via kakor;
 • de uppgifter som samlas in om Kunden via sociala mediekanaler; och
 • övriga uppgifter som samlas in om Kunden med dennes samtycke.

I underleverantörsregistret insamlas följande uppgifter:

 • för- och efternamn, adress, e-postadress, telefonnummer till tolkar, översättare och språkutbildare (nedan ”Underleverantör”);
 • övriga identifierare (till exempel FO-nummer eller personbeteckning för de som arbetar med skattekort);
 • de kategoriseringsuppgifter som Underleverantören själv lämnat (till exempel språkpar eller meritförteckningar);
 • översättnings-, språkutbildning- och tolkuppdrag; och
 • uppgifter om respons för Underleverantörens arbetsprestationer.
 1. REGISTRETS UPPGIFTSKÄLLOR

I kund- och marknadsföringsregistret registrerar Delingua Kundens personuppgifter som Kunden själv levererar till Delingua med kontaktformuläret via Delinguas webbplats www.delingua.fi eller via undersidor eller underdomäner i Tjänsten (t.ex. info.delingua.fi) alternativt via e-post. Därutöver samlas Kundens personuppgifter in från kundavtalet mellan det företag som Kunden representerar och Delingua samt från allmänt tillgängliga källor.

Uppgifter om underleverantören samlas i första hand in från Underleverantören själv.

 1. REGISTRETS ÄNDAMÅL

Ändamålet för behandlingen av personuppgifter är skötsel och utveckling av kund- eller underleverantörsrelationen eller en personlig relation, produktion och utveckling av Tjänsten, information och kommunikation om Tjänsten och produkterna, statistisk uppföljning samt fakturering.  Grunden för behandlingen är då avtalsrelation och/eller samtycke.

Behandlingen av underleverantörens personbeteckning grundar sig på fullgörandet av de skyldigheter och skötseln av de intressen som Delingua har i samband med uppdragsrelationen.

Genom att behandla personuppgifter kan vi alltså betjäna dig bättre och utveckla våra produkter och tjänster för att uppfylla dina behov. Utgående från de uppgifter som lämnats i webbtjänsten kan vi ge dig tillgång till olika avsnitt och innehåll i webbtjänsten.

Ändamålet för användningen av personuppgifter om Delinguas potentiella kunder är utförande av försäljnings- och marknadsföringsåtgärder för Delinguas Tjänst, som marknadskommunikation via e-post.  Behandlingen av våra potentiella kunders personuppgifter har inga andra konsekvenser än riktning av marknadskommunikationen. Grunden för behandlingen av personuppgifter är då Delinguas berättigade intresse.

Delingua kan komma att skicka riktad marknads-, kund- och partnerkommunikation till dig, vilket du själv godkänner i vår webbtjänst eller med ett separat avtal. Du kan också tacka nej till kommunikationen.

 1. UTLÄMNANDE AV UPPGIFTER

Delingua behandlar dina uppgifter endast inom de gränser som krävs för att tillhandahålla Tjänsten. I samband med tillhandahållandet av tjänsten kan Delingua i den utsträckning lagstiftningen tillåter lämna ut dina uppgifter till sina samarbetspartner (till exempel sin redovisningsbyrå och sina systemleverantörer) som är skyldiga att endast behandla uppgifterna för de åtgärder som utförs i Delinguas räkning. Delingua säkerställer alltid att dess samarbetspartner inte behandlar de personuppgifter som översänds i några andra syften. Därutöver

kan Delingua lämna ut Kundens kontaktuppgifter till Underleverantören och vice versa, om detta krävs för att tillhandahålla Tjänsten.

Uppgifter i registret översänds inte utanför EU- eller EES-området.

 1. PRINCIPERNA FÖR LAGRINGEN AV PERSONUPPGIFTER

Delingua lagrar dina uppgifter i registret enligt följande principer:

Kundernas och Underleverantörernas uppgifter lagras så länge kund- eller uppdragsförhållandet är i kraft eller Kunden eller Underleverantören är anställd hos ett företag som är kund eller underleverantör till Delingua. Efter avslutat kund- eller uppdragsförhållande lagras de uppgifter om dig som är nödvändiga i högst 10 års tid.

Uppgifter om Delinguas potentiella kunder lagras i direktmarknadsföringssyfte så länge som personen arbetar med uppgifter som har koppling till den produkt eller den tjänst som marknadsförs, förutsatt att personen inte har förbjudit direktmarknadsföring. Gällande direktmarknadsföringen kan dock i så fall uppgiften om att personen har förbjudit direktmarknadsföring lagras. Delingua kan lagra personens uppgift under en längre tid än så, om tillämplig lagstiftning eller Delinguas avtalsförpliktelser mot tredje parter förutsätter en längre lagringstid.

 1. SKYDDET AV REGISTRET

Registret och delregistren är skyddade mot obehörig användning. Åtkomsten är skyddad med personliga användarnamn och lösenord. Registrets användare omfattas av sekretess och tystnadsplikt. Endast de anställda hos Delingua och Underleverantörer vars arbetsuppgifter förutsätter behandling av uppgifterna i registren har tillgång till registren.

Behörighet till portalen beviljas endast till fysiska personer som har särskilt godkänts av Delingua. Genom portalen får portalanvändarna endast uppgifter enligt punkt 7 ovan.

 1. KAKOR

Kakor är små textfiler som sparas på din dator/enhet automatiskt av webbläsaren när du besöker olika webbplatser. När du besöker webbplatsen igen, skickar webbläsaren information om ditt besök tillbaka till webbplatsen. Alla moderna webbplatser använder kakor för att erbjuda dig en mer personaliserad webbläsarupplevelse.  Även Delinguas webbtjänst utnyttjar kakor för att Delingua ska kunna erbjuda en så användarvänlig och högkvalitativ tjänst som möjligt.

Varje kaka har lagts ut separat på var och en av dina enheter, och kakorna kan endast läsas på den webbläsare som de har lagts ut på. Eftersom kakan är bunden till webbläsaren och i princip inte kan delas mellan olika webbläsare eller enheter (om inte en webbläsare, ett insticksprogram eller en annan applikation separat möjliggör detta), tillämpas dina val för administrering av kakor i princip bara på den enskilda webbläsaren i fråga. En kaka kan inte köra program och inte heller användas för att leverera virus eller annan skadlig kod, för att skada din enhet eller dina filer. En enskild användare kan inte identifieras enbart genom användning av kakor eller motsvarande tekniker.

På Delinguas webbplats används programmen Giosg, Hubspot samt Google Analytics (”Program”) för insamling av anonym statistik över webbplatsens användare, i syfte att förbättra Tjänstens kvalitet. Programmen lagrar bland annat uppgifter om besökarna på webbplatsen, besökets längd och de populäraste länkarna.

Om du inte vill att Tjänsten ska få dessa uppgifter med hjälp av kakor, kan du förbjuda användningen av kakor (att stänga av kakfunktionen är möjligt i de flesta webbläsare). Observera dock att Delinguas webbplats och/eller Tjänst i så fall inte nödvändigtvis fungerar utan störningar.

 1. INSTICKSPROGRAM FÖR SOCIALA MEDIER

På Delinguas webbplats kan det finnas länkar och kopplingar till tredje parters webbplatser och s.k. sociala medietillägg (t.ex. Facebooks sociala insticksprogram). Användningen av insticksprogram för sociala medier kan skicka identifierbar information till leverantörer av de sociala medierna i fråga. Genom att öppna ett insticksprogram kan du godkänna att kakor från tredje parters webbplatser sparas på din dator, varvid deras administratörer kan följa upp användningen av webbplatsen om du har logga in på ifrågavarande leverantörens sociala mediekanal. På dessa tjänster som erbjuds av tredje part eller applikationer som förmedlas av tredje part och som finns på Delinguas webbplatser och i Delinguas Tjänst tillämpas tredje partens integritets-, användar- och andra villkor. Delingua har ingen bestämmanderätt över sådana tredje parters webbplatser, och Delingua är inte heller på något sätt ansvarig för något material som publiceras där eller användningen av det.

 1. DEN REGISTRERADES RÄTTIGHETER

Enligt den tillämpliga dataskyddslagstiftningen har du rätt att när som helst:

 • få information om behandlingen av dina uppgifter;
 • få tillgång till dina uppgifter och granska dem;
 • kräva att otydliga eller felaktiga uppgifter rättas och uppgifter kompletteras eller raderas;
 • återkalla ditt samtycke och invända mot behandlingen av dina uppgifter till den del som behandlingen av uppgifterna grundar sig på det samtycke du har lämnat;
 • invända mot behandlingen av dina uppgifter av skäl som hänför sig till din specifika situation till den del som grunden för behandlingen av dina uppgifter utgörs av Delinguas berättigade intresse;
 • få dina uppgifter i maskinläslig form och föra över uppgifterna i fråga till en annan personuppgiftsansvarig, förutsatt att du själv har levererat uppgifterna till Delingua och att Delingua behandlar dina uppgifter på grundval av ett avtal eller lämnat samtycke och behandlingen sker automatiskt; och
 • kräva begränsning av behandlingen av dina uppgifter.

Om du återkallar ditt samtycke, påverkar det inte lagligheten av den behandling av dina uppgifter som skedde före återkallelsen. Återkallelsen av samtycket har inga andra konsekvenser förutom att Delingua inte längre kan skicka direktmarknadsföring, distansförsäljning samt marknads- och opinionsundersökningar till dig eller behandla dina uppgifter för personmatrikel och släktforskning.

Du ska skicka din begäran om granskning, rättelse och radering av uppgifter skriftligt till den kontaktperson hos Delingua som anges i punkt 3 i denna dataskyddsbeskrivning. Delingua kan be dig att skriftligt komplettera din begäran och verifiera din identitet innan din begäran behandlas. Delingua kan också vägra att tillmötesgå din begäran på en grund som anges i den tillämpliga lagen.

Du har även alltid rätt att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet eller en tillsynsmyndighet i den medlemsstat i EU där du har din hemvist eller arbetsplats, om du anser att Delingua inte har behandlat dina personuppgifter i enlighet med den tillämpliga dataskyddslagstiftningen.

 1. ÄNDRINGAR I DATASKYDDSBESKRIVNINGEN

Delingua uppdaterar ändringar i dataskyddsbeskrivningen i Delinguas webbtjänst utan dröjsmål. Denna dataskyddsbeskrivning har senast uppdaterats den 11 april 2018.