Allmänna riktlinjer - delingua

Allmänna riktlinjer

 

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ÖVERSÄTTNINGAR FRÅN DELINGUA

 

1 – ALLMÄNT

Dessa allmänna avtalsvillkor tillämpas på alla översättningsuppdrag mellan DELINGUA Oy (nedan ”Delingua”) och Beställaren, om inte annat särskilt har avtalats mellan Delingua och Beställaren i samband med uppdraget. Dessa allmänna avtalsvillkor gäller tills vidare.

2 – OFFERTER OCH AVTAL

2.1

Delingua ger Beställaren en offert och prisuppskattning för översättningar utifrån de uppgifter som Beställaren gett. De offerter och prisuppskattningar som Delingua uppgjort är dock inte bindande, om Delingua inte har sett hela den text som ska översättas och därefter lämnat en särskild, bindande offert.

2.2

Delingua och Beställaren kommer överens om leveranstid för översättningen och eventuella faktorer som inverkar på tidtabellen då avtalet uppgörs.

2.3

Avtalet anses vara ingånget då Beställaren muntligt eller skriftligt godkänner offerten som Delingua uppgjort.

2.4

Delingua anser Beställaren vara den person eller den aktör som ger uppdraget till Delingua, om inte personen i fråga särskilt har anmält sig verka för en tredje parts uppdrag och räkning. I det fallet ska Delingua i samband med beställningen informeras om den tredje partens namn och adress samt faktureringsadress.

2.5

Delingua har rätt att kräva att Beställaren betalar en förhandsbetalning innan uppdraget påbörjas.

3 – BESTÄLLARENS ANSVAR

3.1

Beställaren lämnar till Delinguas förfogande enligt avtalad tidtabell alla dokument som behövs för det beställda arbetet och vid behov hjälpmaterial såsom tidigare översättningar, termlistor, publikationer och andra grundläggande uppgifter. Beställaren ska anmäla textens användningssyfte och målgrupp till Delingua innan arbetet påbörjas. Beställaren och Delingua kommer överens om granskningsförfarande, leveranssätt och leveransform samt textens utseende. Vid behov bör Beställaren presentera särskilda metoder som använts i källtexten eller en teknisk apparats struktur eller funktion till Delingua. Beställaren ansvarar för de grundläggande uppgifter, anvisningar samt bestämmelser för uppdraget som Beställaren ger till Delingua, samt för att den färdiga översättningen lämpar sig för användningssyftet.

3.2

Om Beställaren gör betydande förändringar i uppdraget efter att avtalet ingåtts, har Delingua rätt att antingen ändra på offertens pris och/eller leveransvillkor eller vägra uppdraget helt och hållet. Önskade förändringar ska anmälas skriftligt till Delingua. Beställaren svarar för kostnader och förseningar som orsakas av förändringen.

3.3

Om Beställaren annullerar uppdraget, har Delingua rätt att kräva betalning för översättningar som redan genomförts, förberedelser som gjorts för oavslutat arbete och för tid som reserverats för arbete, eventuella leveranskostnader, andra överflödiga kostnader samt för skada och förlust som orsakas av annulleringen. På Beställarens begäran levererar Delingua översättningar som färdigställts till Beställaren.

4 – DELINGUAS ANSVAR

4.1

Utförande av arbetet

4.1.1

Delingua utför uppgiften som mottagits efter bästa förmåga, med den yrkeskompetens som förutsätts och genom att följa god översättningssed. Om inte särskilt hinder föreligger har Delingua rätt att använda experter inom olika områden som hjälp vid översättningsuppgiften. Beställaren svarar för kostnaderna för experthjälp om detta avtalats på förhand. I annat fall ingår kostnaderna i arvodet som Delingua får och Delingua svarar för att dessa ersätts till de experter som använts.

4.1.2

Delingua behandlar alla uppgifter som Beställaren gett strikt konfidentiellt. Delingua och Beställaren kan, om de så vill, också teckna ett separat sekretessavtal.

4.1.3

Delingua har rätt att anlita frilansöversättare för att genomföra uppdraget utan att detta begränsar Delinguas ansvar för att uppdraget genomförs konfidentiellt och ändamålsenligt. Delingua har ett sekretessavtal med alla tredje parter företaget anlitar.

4.2

Ansvar för fel och ändringar

4.2.1

Delingua ansvarar för att arbetet är avtalsenligt utfört. Delingua ansvarar för översättningen också för de experters del som använts, om inte Delingua och Beställaren avtalat om annat. Om källtexten är oklar eller bristfällig ska Beställaren eller en kontaktperson som Beställaren utsett leverera nödvändiga förklaringar för att ansvaret för översättningen fortsättningsvis ska vara hos Delingua.

 

4.2.2

Delingua har rätt att rätta eller korrigera fel eller brister i översättningen. Delingua ansvarar inte för korrigeringar eller ändringar som Beställaren eller någon annan gör i översättningen efter att Delingua har överlåtit den till Beställaren.

4.2.3

Delinguas ansvar överskrider i inga fall som helst värdet på uppdraget i fråga. Delingua ansvarar endast för de skador som direkt beror på Delinguas fel och brister. Delingua är inte ansvarspliktig för andra former av skada, som indirekta skador, inkomstförluster eller förseningar. Dessa begränsningar gäller dock inte fall där skadan har orsakats genom uppsåtlig verksamhet eller grovt vållande vid Delingua.

4.2.4

Delinguas ansvar gäller tills Beställaren har granskat och godkänt översättningen som Delingua gjort. Beställaren har ansvaret för att granska sakinnehållet. Delinguas ansvar tar dock slut efter fjorton dygn från att arbetet har skickats per post eller på annat sätt överlämnats till Beställaren, om Beställaren inte till dess skriftligt har företett anmärkningar till Delingua om arbetets kvalitet eller fakturering. Delingua ansvarar även efter ovanstående tid för sådana fel och brister som Beställaren visar att har orsakats av uppsåt eller grovt vållande från Delingua och som Beställaren inte rimligen har kunnat observera inom fjorton dagar från att översättningen levererats till Beställaren. Delingua frigörs från ansvaret i fråga efter ett år från att arbetet har överlämnats till Beställaren.

4.2.5

Om anmärkningen som Beställaren presenterat inom utsatt tid är motiverad, ska Delingua ges rimlig tid att förbättra översättningen eller göra en ny översättning. Om Delingua inte rimligt kan förbättra texten eller göra en ny översättning, kan en rabatt beviljas till Beställaren. En eventuell anmärkning befriar inte Beställaren från betalningsplikt.

5 – DEBITERINGSGRUNDER

5.1

Priserna grundar sig på ett pris per ord i källspråket som avtalats på förhand, om inget annat har avtalats om prissättningen. Priset påverkas bland annat av följande faktorer: avtalsenlig kvalitetsnivå, textens svårighetsgrad, specialbransch, mängd och leveranstid. Om priset inte kan definieras exakt på förhand, ges vid behov en prisuppskattning som kan preciseras under arbetets gång.

5.2

Delingua har rätt att fakturera en minimidebitering på 75 euro för uppdrag vars pris understiger beloppet i fråga då priset räknas per ord.

5.3

Delingua har rätt att höja det avtalade priset, om uppgörandet av översättningen kräver mer arbete, experthjälp och kostnader än man rimligen kunde förutse då avtalet ingicks. I detta fall ska Delingua utan dröjsmål anmäla saken till Beställaren.

5.4

Alla priser som ges är nettopriser. Gällande mervärdesskatt läggs till nettopriset då lagen förutsätter det.

5.5

Delingua skickar en faktura per post till adressen som Beställaren gett i samband med beställningen senast i slutet av den månad då översättningen levererats. För fakturor som skickas per post debiteras en avgift på 5 euro.

5.6

En översättning som levererats enligt avtal betalas i sin helhet inom 14 dagar från att fakturan skickats till Delinguas konto i den valuta som anges i fakturan, om inte annat avtalats. Beställaren betalar alla giroavgifter och andra bankavgifter.

5.7

Om betalningen inte utförs i sin helhet senast på förfallodagen anses fakturan vara försenad omedelbart och utan påminnelse, varvid Beställaren ska betala en lagenlig förseningsränta från fakturans förfallodag till betalningsdagen. Beställaren ska också betala alla indrivningskostnader som orsakats av att betalningsplikten försummats.

5.8

Om Beställaren inte följer avtalade betalningsvillkor, har Delingua rätt att avbryta pågående uppdrag och fakturera för utfört arbete.

6 – FÖRSENING OCH ANNULLERING AV UPPDRAGET

6.1

Arbetet ska utföras enligt avtalad tidtabell. Om förändringar som avses i punkt 3.2 ökar eller på annat sätt försenar arbetet, har Delingua rätt att få en nödvändig förlängning i tidtabellen.

6.2

Delingua svarar inte för en försening i arbetet som orsakas av att Beställaren inte levererar källtexten eller hjälpmaterial till Delingua antingen då avtalet ingås eller vid annan överenskommen tidpunkt, eller om Delinguas prestation blir försenad av annan anledning som orsakas av Beställaren.

6.3

Arbetets oförutsedda svårighetsgrad kan utgöra grund för upphävning av avtalet eller att avtalet flyttas till en tredje part. Efter att Delingua upptäckt att arbetet är oförutsett svårt ska Delingua utan dröjsmål anmäla saken till Beställaren.

6.4

Om Delinguas arbete försenas på grund av force majeure, avtalar parterna om en förlängning av leveranstiden eller om upphävning av avtalet.

6.5

En anmälan gällande försening görs per e-post eller på annat skriftligt sätt genast då förseningen har skett eller kan förutses. Åtgärder som orsakas av förseningen avtalas separat.

7 – MENINGSSKILJAKTIGHETER

Meningsskiljaktigheter mellan Beställaren och Delingua bör lösas genom medling. Meningsskiljaktigheter som inte kan medlas avgörs i Helsingfors tingsrätt enligt Finlands lag.